Postdoc w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

DrukujDrukujPDFPDF

Informuję, że w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych" zostanie przeprowadzony nabór na stanowisko typu PostDoc.
Celem naukowym projektu jest  przegląd domieszkowanych oraz wieloskładnikowych półprzewodników tlenkowych oraz poszukiwanie nowych materiałów, których pasmo podstawowe i pasmo przewodnictwa będą dostosowane do potencjałów redukcji i utleniania wody. Kolejnym istotnym aspektem projektu będzie badanie mechanizmów transportu ładunków w nanostrukturalnych warstwach półprzewodnikowych. Ponadto planowane są również badania dotyczące kompozytowych warstw nanostrukturalnych złożonych z nanocząstek zarówno półprzewodników jak i metalicznych przewodników elektrycznych.
Wymagania:
1) Stopień doktora z zakresu chemii fizycznej lub nieorganicznej
2) Dorobek naukowy - publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
3) Min. dwuletnie  doświadczenie w dziedzinie fotoelektrochemii  
4) Doświadczenie w pracy ze skaningowym mikroskopem elektrochemicznym
5) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
6) Determinacja, samodzielność, zaangażowanie
 
Sposób rekrutacji:
Osoby zainteresowane pracą w projekcie proszone są o kontakt droga mailową z prof. dr hab. Janem Augustyńskim (jan.augustynski@unige.ch, j.augustynski@cent.uw.edu.pl,) i przesłanie CV z wykazem osiągnięć naukowych, wyciągu ocen ze studiów, listu polecającego oraz listu motywacyjnego w terminie do 15 czerwca 2017 r. Wynagrodzenie będzie uzależnione od doświadczenia i dorobku naukowego kandydata (wysokość wynagrodzenia zgodna z normami przyjętymi przez NCN).

oferta pracy w PDF: