Oferta doktoratu w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych

DrukujDrukujPDFPDF

Oferta doktoratu w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych

 

Opis zadań:

 

Doktorantowi – stypendyście, w ramach projektu Sonata Bis (no 2016/22/E/ST5/00529), pt „BEACs: nowe formy alotropowe węgla. Synteza, domieszkowanie oraz właściwości elektronowe i adsorpcyjne”, powierzone zostaną następujące zadania:

- otrzymywanie i modyfikacja nanostruktur grafynowych (nie grafenowych) zbudowanych z pierścieni benzenowych połączonych wiązaniami potrójnymi (Ref: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201605308/abstract);

- charakterystyka otrzymanych materiałów z wykorzystaniem metod mikroskopowych; spektroskopowych, adsorpcyjnych ( adsorpcja gazów), i in.;

- badanie właściwości elektrycznych;

- przygotowywanie raportów, prezentacji, oraz publikacji naukowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

 

Wymagania:

 

Kandydat na stanowisko doktoranta w Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych przy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego powinien spełniać następujące warunki:

- Tytuł Magistra (inżyniera) chemii, chemii organicznej, chemii fizycznej lub inżynierii materiałowej;

- Status doktoranta na kierunku chemia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

- Udokumentowane doświadczenie w zakresie w/w dyscyplin naukowych, syntezy materiałów oraz badań strukturalnych (XRD, Raman, NMR) i fizykochemicznych otrzymanych materiałów;

- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

- Umiejętność pracy w grupie, silna motywacja, kreatywność;

- Praktyczna znajomość metod numerycznych (będzie dodatkowym atutem).

 

Typ konkursu NCN: Sonata Bis – ST Termin składania ofert: 4 września 2017, 23:59 Forma składania ofert: email Warunki zatrudnienia:

 

Stypendium w kwocie 3000 PLN / miesiąc, do 36 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy wrzesień/pażdżernik 2017.

 

Wymagane dokumenty:

- CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach;

- Podanie zawierające dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;

- List motywacyjny w języku polskim lub angielskim;

- Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

- Zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

 

W podaniu i CV należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Forma składania ofert: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy przewodniczącego komisji konkursowej dr Andrzeja Szczurka, (a.szczurek@cent.uw.edu.pl), w tytule proszę wpisać „BEACs – doktorant”.